TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA GENEL AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi (“Temsa” veya “Şirket”) Mitsubishi Motors binek ve ticari araçlarının satış, pazarlama, servis ve yedek parça faaliyetlerini sunmaktadır. Bu itibarla, Temsa olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Temsa tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

  • Şirketimizin mevcut veya potansiyel tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşteri çalışanı/yetkilisi olmanız halinde;

Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi, meslek bilgisi, finans (banka hesap/IBAN), işlem güvenliği kayıtları, araç bilgileri, risk yönetimi, işitsel verileriniz, hukuki işlem verileriniz, pazarlama verileriniz, ÖTV indiriminden faydalanmanız halinde sağlık veriniz ile eski kimlik/ehliyet belgenizi paylaşmanız halinde din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal ve hizmet satış, satış sonrası hizmetleri, operasyon, lojistik, servis, garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, satışa bağlı sözleşme süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi, iletişim faaliyetlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin, talep ve şikayetlerin alınması, takibi ve değerlendirilmesi, araç test sürüşlerinin gerçekleştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, satışı, pazarlama, reklam, kampanya, promosyon, anket, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, genel ve özel teklifler sunulması, hediye gönderilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi.

  • Şirketimizin potansiyel tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşteri çalışanı/yetkilisi olmanız halinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, lokasyon, risk yönetimi, müşteri işlem ve çağrı merkezini aramanız halinde işitsel veriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçleri ile reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir tedarikçilerimizin / hizmetlerinden faydalandığımız kişilerin/ iş ortaklarının yetkilisi/çalışanı olmanız halinde;

Kimlik, iletişim, finans, özlük (sicil no ve işe giriş tarihi), hukuki işlem verileriniz ile ayrıca eski kimlik/ehliyet belgenizi paylaşmanız halinde din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetinin yürütülmesi/denetim, mal ve hizmet satın alma süreçlerinin, sözleşme süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin, bilgi güvenliği ve erişim süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ayrıca,

  • Çağrı merkezimiz kanalı ile bize ulaşmanız halinde ; kimlik, iletişim ve işitsel kayıt veriniz; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin, talep ve şikayetlerin alınması, takibi ve değerlendirilmesi,
  • Şirketimizi ve/veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde ; kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği veriniz; fiziksel mekân güvenliğinin temini,
  • Şirketimizin internet sitesini ziyaret etmeniz halinde ve Şirketimizi ve/veya iş yerlerimizi ziyaretiniz esnasında Şirketimizin kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde ; kimlik (ad-soyad), iletişim (cep telefonu numarası) ve işlem güvenliği verileriniz ile 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuk bürolarına, denetim, mali müşavirlik ve danışmanlık şirketlerine, otellere, lojistik firmalarına, ajanslara, anket araştırma firmalarına, yetkili satıcı ve servisler, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemleri ile Şirket ve bağlı bulunduğumuz Şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması sebepleriyle amaçlarıyla Şirket’in bünyesinde bulunduğu topluluk şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, korunması veya kullanılması, açık rızanızın bulunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziken ve elektronik ortamda, tarafınızca Şirketimize e-posta, telefon, çağrı merkezi vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, sosyal medyadan, yetkili kamu ve kamu kuruluşlarından, bayilerden, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera kayıt sistemlerinden toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı http://www.temsamotorluaraclar.com.tr/ veya https://www.mitsubishi-motors.com.tr/ adresinde yer alan başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

· Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No:2/1 34662 Altunizade-İstanbul / Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

· Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA BİREYSEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi (“ Temsa” veya “Şirket”) Mitsubishi Motors binek ve ticari araçlarının satış, pazarlama, servis ve yedek parça faaliyetlerini sunmaktadır. Bu itibarla, Temsa olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Temsa tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi, finans (banka hesap/IBAN), hukuki işlem, araç bilgileri, pazarlama, meslek bilginiz, fiziksel mekan güvenliği verileriniz, çağrı merkezini aramanız halinde işitsel veriniz, ÖTV indiriminden faydalanmanız halinde sağlık veriniz, eski kimlik/ehliyet belgenizi paylaşmanız halinde din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal ve hizmet satış, satış sonrası destek hizmetleri, operasyon, lojistik, servis, garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi, satışa bağlı sözleşme süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, iç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetleri ile denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, iletişim faaliyetlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin, talep ve şikayetlerin alınması, takibi ve değerlendirilmesi, araç test sürüşlerinin gerçekleştirilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ,bilgi ve veri güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Şirketimiz faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket’in politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi ve açık rızanızın olması halinde ürün ve hizmetlerin tanıtımı, satışı, pazarlama, reklam, kampanya, promosyon, anket, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, genel ve özel teklifler sunulması, hediye gönderilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ticari elektronik ileti izninizin olması halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuk bürolarına, mali müşavirlik, anket araştırma firmalarına, çağrı merkezi hizmeti aldığımız firmaya, yetkili satıcı ve servisler, denetim ve danışmanlık şirketlerine, lojistik firmalarına, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması sebepleriyle Şirketimizin yurt içinde bulunan ana hissedarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, korunması veya kullanılması, açık rızanızın bulunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziken ve elektronik ortamda, tarafınızca Şirketimize e-posta, telefon, çağrı merkezi vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, sosyal medyadan, yetkili kamu ve kamu kuruluşlarından, yetkili satıcı ve servislerden, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera kayıt sistemlerinden toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı http://www.temsamotorluaraclar.com.tr/ veya https://www.mitsubishi-motors.com.tr/ adresinde yer alan başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

· Kısıklı cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No:2/1 34662 Altunizade-İstanbul / Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

· Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.